5 maart 2018

Terugblik ontbijtsessie ‘Hoe verdient Nederland zijn geld in de toekomst’

Op 23 januari verzorgde de Public Affairs Practice van Hill+Knowlton een ontbijtsessie voor klanten en relaties. Daarin stond centraal wat we van het huidige kabinet kunnen verwachten. De regeringsploeg van Rutte zet in op breed maatschappelijk draagvlak via deelakkoorden, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen, mobiliteit en energie. Een mooie ambitie die tegelijkertijd in de weerbarstige realiteit van de polder het risico van vertraging of afstel in zich draagt. Voor bedrijven is het een mogelijkheid om invloed uit te oefenen.
Terugblik ontbijtsessie ‘Hoe verdient Nederland zijn geld in de toekomst’
Het Regeerakkoord ligt er, maar…
Dat het Regeerakkoord er ligt, betekent niet dat er geen mogelijkheden meer zijn om invloed uit te oefenen. De beleidsvoornemens uit het akkoord moeten immers nog omgezet worden in concrete wetsvoorstellen. Bij die voorstellen zit the devil in the details en is er altijd nog ruimte voor aanpassingen. Daarnaast geldt dat juist omdat de regering inzet op breed maatschappelijk draagvlak, er openingen liggen om aan te schuiven bij of een bijdrage te leveren aan diverse overleggen die moeten leiden tot de deelakkoorden.


Een recent voorbeeld van hoe zo’n brede discussie met diverse partijen uit de polder kan plaatsvinden, is de introductie van de overlegstructuur die moet leiden tot een nieuw klimaat- en energieakkoord. Onder leiding van Ed Nijpels, die de zogenaamde coördinatietafel voorzit en daarmee het overleg trekt, zijn diverse subtafels aangewezen. Steeds met representanten uit verschillende politieke hoeken, ook weer voor een zo breed mogelijk draagvlak. Diederik Samsom (PvdA) leidt bijvoorbeeld de tafel over verduurzaming in de bebouwde omgeving, Kees Vendrik (GroenLinks) de tafel over de elektriciteitssector en Pieter van Geel (CDA) die over landbouw en industrie.


Financiën, mobiliteit en infrastructuur en telecom
Na een introductie van Jack de Vries en Paul Luijten en een verhaal van Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) over haar ambities rond duurzaamheid in deze kabinetsperiode, werden tijdens de ontbijtsessie diverse dossiers behandeld.


Op het gebied van mobiliteit en infrastructuur kiest dit kabinet de weg naar voren. De mobiliteitsparagraaf in het Regeerakkoord begint met de ambitie een slim en duurzaam vervoerssysteem te creëren. Dit betekent onder meer ruim baan voor infrastructuur die geschikt is voor zelfrijdende auto’s, maar ook mobiliteit op maat. Denk hierbij aan experimenten met deelsystemen en nieuwe vormen van doelgroepenvervoer. Daarnaast komt er een extra financiële impuls voor de aanleg van achterstallige infrastructuur. Dat is goed om de ambities van dit kabinet waar te maken, maar dan moet de fiscale wetgeving die in de maak is dit niet tegenwerken. De regering moet onderling wel met de neuzen dezelfde kant op, en niet PPS-projecten duurder maken door de aanscherping van renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting.


Op het gebied van telecom is de grote uitdaging hoe digitalisering en mobiliteit kunnen worden versneld. Nederland is een Europese koploper op het gebied van connectiviteit maar dreigt in de voorbereiding op 5G achterop te raken bij de landen om ons heen. Dat komt door uitstel van de mobiele veiling in 2019 als gevolg van de fusie tussen Tele2 en T-Mobile en evaluatie van het gebruik van de 3.5GHz spectrumband. De fusie tussen T-Mobile en Tele2 zorgt ook voor hoofdbrekens bij de ACM, die voornemens is als eerste in Europa toegang tot de kabel te reguleren op grond van een duopolie tussen KPN en VodafoneZiggo. Brussel heeft het laatste woord in de beoordeling van de fusie, het ACM-besluit en het gebruik van de 3.5GHz band onder de nieuwe elektronische communicatiewet. Deze zomer weten we meer.


Op het gebied van Financiën springt de vertraging die de invoering van PSD2 oploopt in het oog. PSD2 is de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. De richtlijn moet ervoor zorgen dat derde partijen, mits zij uitdrukkelijk toestemming hebben van de klant, toegang krijgen tot de bankgegevens van consumenten. Hiermee wordt innovatie in de financiële sector bevorderd. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de privacy van consumenten: een spanningsveld dat zorgt voor politiek getouwtrek en waar nog steeds het laatste woord niet over is gezegd. Omdat de uitwerking van de Nederlandse wettelijke verankering van de Europese richtlijn nog steeds onderwerp van gesprek is tussen de Kamer en het Ministerie van Financiën, zijn er nog steeds mogelijkheden om, zij het met name op kleinere en technische deelaspecten, invloed uit te oefenen. Andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren het Nederlandse vestigingsklimaat en de bonuswetgeving. Op dat laatste punt werd Minister Hoekstra eind februari nog eens geconfronteerd met een maatschappelijk en politiek sentiment dat zeer fel gekant is tegen het versoepelen van bonusregels.


Hoe nu verder
De komende maanden zal moeten blijken hoe het voornemen om tot brede akkoorden te komen in de praktijk zal uitpakken. Een belangrijke testcase is het klimaat- en energieakkoord, dat er voor de zomer van 2018 moet liggen. Dan kunnen de maatregelen uit dat akkoord nog worden meegenomen in de begroting van 2019. Werk aan de winkel dus, voor onze politici, de diverse stakeholders uit de polder en voor het bedrijfsleven.

Voor meer informatie :

Ciel Stevens-Meewis
Senior Consultant Public Affairs

telefoon: +31204044707
email: ciel.stevens@hkstrategies.com