13 juli 2017

Hoe maak je een kritische stakeholder fan van je bouwproject!

Wanneer er een tunnel in je ‘achtertuin’ komt, een stuk snelweg door het bos wordt aangelegd of een brug wordt gebouwd met het gevolg dat bedrijven verplaatst moeten worden, zijn de kritieken vaak talrijk en kunnen juridische procedures flink vertragend gaan werken. Vaak komen kritische geluiden van de direct belanghebbenden in de omgeving: bouwhinder, waaronder geluid, verminderde bereikbaarheid en leefbaarheid zijn de meest in het oog springende lasten die de directe omgeving ervaart. Maar ook de bestuurlijke stakeholders, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, hebben eigen belangen als het gaat om verkeersdoorstroming op het onderliggende wegennet, de kwaliteit en stand van het grondwater of de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
Hoe maak je een kritische stakeholder fan van je bouwproject!
Er is goed nieuws voor deze groep. De aandacht voor de omgeving bij grote infrastructurele projecten krijgt sinds een aantal jaren al in een vroeg stadium meer en meer aandacht van opdrachtgevers en uitvoerders. Dat is voor de omgeving een goede ontwikkeling, maar komt ook de realisatie van projecten ten goede. Burgers, bedrijven en gebruikers, maar ook bestuurlijke stakeholders, worden betrokken, gezien en gehoord. Rijkswaterstaat als opdrachtgever kijkt nadrukkelijk meer vanuit het perspectief van de gebruikers bij de planning, uitvoering en realisatie van een project.
Met goed omgevingsmanagement kan het draagvlak voor een infrastructureel project minimaal worden behouden, en bij voorkeur versterkt. Het ideaal is om ook de ontevreden stakeholder uiteindelijk ambassadeur van je project te maken. En dat kan lukken!
Als PA-practice van Hill+Knowlton Strategies zijn we ook actief in de ondersteuning van aanbestedingstrajecten. Juist ook vanwege de toegenomen aandacht voor omgevingsmanagement bij tenders. Het gaat niet meer om welke bouwonderneming het meest solide en duurzaam een project kan realiseren, er is meer. De overheid kijkt als aanbestedende partij in toenemende mate naar wie de meest onderscheidende maatregelen voor de omgeving oplevert. Stakeholdermanagement is een beslissend criterium geworden.
Een aanbesteding winnen kan alleen maar door de echte belangen van de stakeholders te kennen. Dat begint met een degelijke analyse van de zorgen, issues en actualiteiten die spelen. Vervolgens is het van belang om in overleg te gaan en open te communiceren, en (toekomstige) gebruikers te laten participeren. Dat levert veel wederzijds begrip op. Geen project en geen belang is hetzelfde, dus maatwerk is nodig.
Participatie is ook één van de kernpunten van de nieuwe Omgevingswet die nu in voorbereiding is en die in 2019 zal ingaan. Ook de overheid ziet participatie als een proces dat meer is dan de formele momenten waarop burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zienswijzen kunnen indienen. Het gaat juist om het vroegtijdig betrekken van partijen bij het besluitvormingsproces.
Op welke manier deze participatie moet worden ingericht, is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project, de omgeving en de belanghebbenden. In de nieuwe wet is daarom bepaald dat dit moet gebeuren, maar het staat vrij het ‘hoe’ hiervan te bepalen. De overheid wil door participatie naast een beter begrip, ook de kwaliteit van oplossingen verhogen en hierdoor een snellere besluitvorming teweeg brengen. Er is dus ruimte voor de creativiteit van de aanbieders. Wij kunnen u die creativiteit bieden en werken graag mee aan het creëren van meer ‘fans’ van een bouwproject.

Voor meer informatie :

Ciel Stevens-Meewis
Senior Consultant Public Affairs

email: ciel.stevens@hkstrategies.com