6 oktober 2004

Gratis advies van Tabaksblat

Het belangrijkste gevolg van de commissie Tabaksblat is niet dat beursgenoteerde bedrijven zich committeren aan heldere afspraken over rapportage systemen en risicomanagement. En ook niet dat een ethische streep is getrokken rondom bezoldiging, tijdsbesteding en ontslagregeling voor CEO of Commissaris.
Zelfs niet de verscherpte verdeling van verantwoordelijkheden tussen bedrijf en accountant. Het belangrijkste gevolg is dat de aandeelhouder meer te vertellen heeft. En u meer met de aandeelhouder te bespreken!


Dat vind ik niet alleen hoor. Dat vindt Tabaksblat zelf ook. Heb ik hem onlangs horen toelichten tijdens een bijeenkomst over de Code die aan zijn naam is gekoppeld. En het klopt. Want stelt u zich nu eens voor dat u risicomanagement, interne rapportage en auditing, salarissen en bonussen allemaal prima voor elkaar heeft – dan nóg ligt voor u de schone taak dit helder, tijdig en compleet voor het voetlicht te brengen. Transparant zijn is pas geslaagd als anderen dat van u vinden. Dus dat wordt weer communiceren! Niet in het minst met de media. Want uw grote en kleinere aandeelhouders laten zich informeren via de media en bepalen zo mede hun standpunten.


De nieuwe Code Tabaksblat laat een duidelijke oproep zien aan bedrijven om al in een eerder stadium dialoog aan te gaan met de eigen aandeelhouders. Een platform te bieden voor discussie met de bestuursleden. Maar meer nog dan dat – een platform voor aandeelhouders om met elkaar van gedachten te wisselen vóór de aandeelhoudersvergaderingen. Meer tijd voor besluitvorming vooraf – in overleg met elkaar en met de bestuursleden. Meer ruimte voor besluitneming tijdens de vergadering. De bedrijven die zich bekwamen in het bieden van een dergelijk platform, díe benutten de werkelijke waarde die de Code beoogt.


Want wat u mijns inziens steeds voor ogen moet houden: uw aandeelhouders moeten ook verantwoording afleggen over hun aandeelhouderschap – hun stemgedrag tijdens de aandeelhoudersvergadering – hun mening over zaken die uw bedrijf aangaan. Uw taak is het om het uw aandeelhouders zo comfortabel mogelijk te maken zich blijvend te verbinden aan uw strategie, uw uitvoering en uw resultaat. En dat is de daadwerkelijke waarde van transparant ondernemerschap. Daarin zit een belangrijke sleutel voor de stabiele continuïteit van uw bedrijf. En dat is geen zelfregulerende restrictie van de Code Corporate Governance. Nee, dat is een waardevol, gratis communicatieadvies. Van Tabaksblat c.s. wel te verstaan.


Jeroen van Seeters
Strategy Director