Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer; leest u deze daarom zorgvuldig door. Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer wordt u verzocht deze website niet te bezoeken dan wel te bekijken.
­
1. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Ondanks het feit dat Hill+Knowlton Strategies B.V. redelijkerwijs al het mogelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is op het moment van opname, kan er mogelijk sprake zijn van onvolkomenheden en incidentele fouten, waarvoor Hill+Knowlton Strategies B.V. zich verontschuldigt.


2. Hill+Knowlton Strategies B.V. kan geen garantie bieden voor de informatie die via deze website verstrekt wordt, inclusief elke hypertextverwijzing naar welke website dan ook of andere zaken die direct dan wel indirect vanaf deze website gebruikt worden. Hill+Knowlton Strategies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of omissies in de inhoud van deze website en alle besluiten die gebaseerd worden op informatie afkomstig van de websites van Hill+Knowlton Strategies B.V. vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.


3. De informatie en de afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Hill+Knowlton Strategies B.V. Het is toegestaan om kopieƫn van deze website te maken bij wijze van noodzakelijke bijkomende handelingen gedurende de periode dat u deze bekijkt; en het is toegestaan een afdruk te maken voor persoonlijk gebruik van een dusdanig gedeelte van de site als redelijk is voor persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan gebruik te maken van frames of deze website te koppelen aan een andere pagina, met uitzondering van de homepage, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


4. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor enigerlei illegale doeleinden en u verklaart zich ermee akkoord dat u geen postings zult versturen, gebruiken, vermenigvuldigen, plaatsen of toestaan die lasterlijk zijn of aanstootgevend binnen de grenzen van het geldende Nederlandse recht of die grof of ongepast zijn of inbreuk maken op de privacy van wie dan ook. U gaat ermee akkoord geen ongevraagd promotie- of reclamemateriaal, spam of soortgelijke zaken dan wel enigerlei berichten van grote omvang te versturen die het functioneren van deze website of het gebruik van deze website door andere bezoekers kunnen verstoren.


5. Hill+Knowlton Strategies B.V. behoudt zich het recht voor om deze website te allen tijde en zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk uit te breiden, aan te passen, te wijzigen, buiten werking te stellen of definitief te beƫindigen en de toegang ertoe te beperken of te ontzeggen.


6. U gaat ermee akkoord Hill+Knowlton Strategies B.V. en haar gelieerde ondernemingen binnen de WPP-groep te vrijwaren van welke kosten, vorderingen, nadelen en schades (inclusief juridische kosten) dan ook, opgelopen door dan wel opgelegd aan Hill+Knowlton Strategies B.V. / WPP als gevolg van uw misbruik van deze website of schending van deze voorwaarden.


7. Indien u deze disclaimer of de Privacybescherming van Hill+Knowlton Strategies B.V. schendt, dan behoudt Hill+Knowlton Strategies B.V. zich het recht voor u de toegang tot de website op te schorten of te blokkeren en u elke toegang ertoe voortaan te weigeren.


8. Deze website wordt u kosteloos ter beschikking gesteld en zowel Hill+Knowlton Strategies B.V. als haar gelieerde ondernemingen binnen de WPP-groep aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u (uitgezonderd in geval van persoonlijk letsel of overlijden, veroorzaakt door haar nalatigheid of wegens fraude of als dit wettelijk verplicht is) zij het op grond van verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, daaruit voortvloeiend in verband met deze website. Hill+Knowlton Strategies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe, bijzondere, indirecte of vervolgschade dan ook, alsmede voor enige andere schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het gebruik van enige informatie, direct dan wel indirect verkregen via deze website. Uw enige rechtsmiddel is het staken van het gebruik van deze website.


9. Deze disclaimer kan tussentijds door Hill+Knowlton Strategies B.V. worden aangepast.


10. Op het gebruik en op downloads van deze website en de geldigheid van deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen als gevolg van het gebruik van deze website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 
In het geval dat de bepalingen of gedeeltes daarvan zoals opgenomen in deze disclaimer door welke daartoe bevoegde instantie dan ook in enige mate ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar worden verklaard, zal de betreffende bepaling als zodanig worden gesplitst van de overige voorwaarden, welke onverminderd geldig en uitvoerbaar blijft zoveel als rechtens is toegestaan.
 
Privacybescherming
Hill+Knowlton Strategies B.V. respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van deze website en zal alleen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen, zoals uw naam of e-mailadres, indien u deze vrijwillig aan ons hebt verstrekt via deze website.
 
Juridische informatie
Hill +Knowlton Strategies Nederland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33172526.
 
Het geregistreerde kantooradres is:
 
Amsteldijk 166
1079 LH Amsterdam
 
BTW-nummer: NL001761390B01